Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar och laglig grund

Denna integritetspolicy gäller när Space Node AB (”Space Node”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559308-9930, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, utför behandling av personuppgifter som avser anställda hos organisationer som använder Space Nodes tjänster (”du”, ”dig”, ”dina”).

Space Nodes behandling av personuppgifterna följer allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, (”Dataskyddsförordningen”).

Vår behandling av personuppgifter sker med grund i ett avtal och, för särskilda behandlingar, med ditt samtycke.

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal och måste behandla personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Personuppgifter används bland annat för fakturering, information och leverans av produkter, utförande av tjänster och kontakt med våra kunder.

Om du har valt att kontakta oss för att få information om våra tjänster via vårt kontaktformulär, kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig

Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter kommer vi att samla in från när du använder våra tjänster:

  • Kontaktuppgifter – för faktura och leverans, e-postadress, telefonnummer.

  • Betalningsinformation – information för att genomföra betalningar till Space Node, eller utställa faktura.

  • IT-data – för att du ska kunna kommunicera med våra system måste vi behandla uppgifter om den enhet du använder (dvs. din dator, smarta telefon eller liknande), exempelvis enhetens IP-adress.

Mottagare av personuppgifter

Space Nodes tjänster inom cybersäkerhetsområdet är avancerad och förutsätter att vi samarbetar med och interagerar med andra aktörer inom vårt område och att vi samarbetar med våra partners och leverantörer. Space Node kommer därför att överföra dina personuppgifter och ta hjälp av andra aktörer för att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att (i) uppfylla avtalet med dig, (ii) efterleva lag, författning eller beslut. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:

Partners – Space Node samarbetar med ledande aktörer inom cybersäkerhetsområdet och kan behöva dela kontaktuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden i avtal med våra kunder.

Utvecklare och konsulter – Space Node tar hjälp av utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga Space Node IT-infrastruktur och vidareutveckla våra tjänster. Sådana utvecklare och konsulter kan behöva få tillgång till kontaktuppgifter till våra kunder.

Myndigheter – Space Node kan behöva lämna ut information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Space Node vara förhindrad enligt lag att berätta att personuppgifter begärts ut av myndighet.

Aviseringstjänster – i de fall Space Node använder tjänster för att kommunicera automatiskt med bekräftelser eller påminnelser.

Space Node behandlar så mycket som möjligt av sin data inom EU/EES.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder.

Space Node är skyldigt enl bokföringslagen (1999:1978) att bevara fakturor och bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

Personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre behövs.

När vi gallrat personuppgifter kan dessa inte längre återkallas/återskapas

Cybersäkerhet

Som personuppgiftsansvarig vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kan vi komma att kontakta dig.

Cookies

På vår webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på webbside-besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på hemsidan.

Vi använder cookies för att www.spacenode.se ska fungera och för statistik

Besökare kan även ställa in webbläsaren så att han eller hon får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på besökarens dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats (http://www.pts.se/).

Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet.

Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Vi kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

Du har rätt att begära att vi rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Space Node kommer då att radera personuppgifter som inte måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med vår kund.

Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till info@spacenode.se